Bezoek ons ook op Facebook

Lippelostraat 24 I 1840 Malderen  |  T 052 33 32 30  |  F 052 33 68 94  |  E info@magda.be  |  BTW BE-422.180.523  |  HRB 439.419          

slide2 slide3

NV Lippelostraat 24
1840 Malderen 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Supermarkt Magda NV vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Supermarkt Magda verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële cliënten en potentiële werknemers.

2 Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Supermarkt Magda verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Leveren van onze diensten aan klanten
Wij verzamelen tevens persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan onze klanten te kunnen leveren.

Beveiliging
Wanneer u onze gebouwen betreedt dan kunt u worden gefilmd. Deze camerabeelden dienen louter ter beveiliging.

Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur, onze werknemers en klanten.

Direct marketing
Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen.

De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen verschillen naargelang de diensten die wij aan u of aan onze klant leveren.

3 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen Supermarkt Magda
Binnen Supermarkt Magda springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden. Supermarkt Magda heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen Supermarkt Magda worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

Uw persoonsgegevens buiten Supermarkt Magda
Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

•Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie

•Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie...

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen: Dienstverleners die ons helpen bij:

•Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties

•Het beheer van onze servers

•Het vervullen van administratieve en/of wettelijke verplichtingen

Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. Supermarkt Magda heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

4 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Supermarkt Magda heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

5 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt. Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 5 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

In geval van spaaracties met deelnemingsformulieren worden deze ten laatste na 3 maanden vernietigd , ook deze gegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan voor de desbetreffende actie.

6 Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang:
U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering:
U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

Het recht op verwijdering en beperking:
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. U kunt ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren. U kunt zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken:
U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen:
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7 Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen zullen op onze website verschijnen. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Openingsuren

Maandag   gesloten   13:30 - 18:30  
Dinsdag   8:30 doorlopend   tot 18:30  
Woensdag   8:30 doorlopend   tot 18:30  
Donderdag   8:30 doorlopend   tot 18:30  
Vrijdag   8:30 doorlopend   tot 18:30  
Zaterdag   8:30 doorlopend    tot 18:00  
Zondag   8:30 - 12:00    gesloten  

Onze sluitingsdagen

Nieuwjaar: Disndag 1 januari
Paasmaandag: Maandag 22 april
Dag V/D Arbeid: Woensdag 1 mei
O.H. Hemelvaart: Donderdag 30 mei
Pinkstermaandag: Maandag 10 juni
Nationale Feestdag: Zondag 21 juli
Hemelvaart: Donderdag 15 augustus
Allerheiligen: Vrijdag 1 november
Wapenstilstand: Maandag 11 november
Kerstmis: Woensdag 25 december